tajemniczojawna

159 tekstów – auto­rem jest ta­jem­niczo­jaw­na.

nau­czyłam się pat­rzeć na Ciebie inaczej- trochę autystycznie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2015, 20:14

Przy­jaciele są os­toją, kiedy wszys­cy in­ni za­wodzą. Szczególnie, kiedy ra­nią cię blis­cy... To właśnie Przy­jaciel jed­nym słowem pot­ra­fi załagodzić ból ...

Dla M. i A.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2015, 21:04

za­mykasz drzwi, a przy­naj­mniej tak ci się wy­daje. coś trzasnęło... jed­nak to wca­le nie one, lecz serce... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2014, 20:14

war­to cza­sem zam­knąć ja­kieś drzwi, by móc ot­worzyć następne...

:) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 września 2014, 20:26

cza­sami tęskno­ta nie od­chodzi... zdarza się, że tęskni­my za kimś tak moc­no, że mi­mo upływających miesięcy i lat, przeszy­wa nas do szpi­ku kości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2014, 20:59

w końcu przychodzi czas, kiedy człowiek poz­by­wa się blo­kad. i wte­dy do­piero zaczy­na żyć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 sierpnia 2014, 11:48

próbuj, nieus­tannie próbuj. uśmie­chaj się do prze­ciw­ności lo­su, w końcu sa­me się poddadzą...


______________________________________________
jed­na z myśli nab­rała głębsze­go znacze­nia... :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 sierpnia 2014, 21:42

jeżeli życie da­je szansę na zmiany- wy­korzys­taj to! na­wet, kiedy wy­daje ci się, że nie war­to. być może to ta zmiana spra­wi, że poczu­jesz się le­piej i po­ciągnie to za sobą przy­jemną la­winę zdarzeń... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 sierpnia 2014, 23:47

nie jes­tem i nie chcę być ideal­na. ideal­ność jest nud­na... ;) 

myśl • 3 lipca 2014, 20:35

zde­cydo­wanie bar­dziej wolę żałować podjętych prób, które nie miały naj­lep­sze­go za­kończe­nia, niż sie­dzieć bez­czyn­nie i nie próbo­wać wcale... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2014, 13:02

tajemniczojawna

`...tracić siebie dla innych, to jest właśnie odnajdywać najprawdziwszego siebie...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tajemniczojawna

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 lutego 2015, 20:33mechaa sko­men­to­wał tek­st nauczyłam się pat­rzeć na [...]

1 lutego 2015, 20:17tomek43i sko­men­to­wał tek­st nauczyłam się pat­rzeć na [...]

1 lutego 2015, 20:14tajemniczojawna do­dał no­wy tek­st nauczyłam się pat­rzeć na [...]

4 stycznia 2015, 21:04tajemniczojawna do­dał no­wy tek­st Przyjaciele są os­toją, kiedy [...]

27 października 2014, 20:16wdech sko­men­to­wał tek­st zamykasz drzwi, a przy­naj­mniej [...]

27 października 2014, 20:14tajemniczojawna do­dał no­wy tek­st zamykasz drzwi, a przy­naj­mniej [...]

4 września 2014, 21:56Chemik -a sko­men­to­wał tek­st warto cza­sem zam­knąć ja­kieś [...]

4 września 2014, 21:55tajemniczojawna sko­men­to­wał tek­st warto cza­sem zam­knąć ja­kieś [...]

4 września 2014, 21:54Chemik -a sko­men­to­wał tek­st warto cza­sem zam­knąć ja­kieś [...]

4 września 2014, 21:53JohnDoe sko­men­to­wał tek­st warto cza­sem zam­knąć ja­kieś [...]